PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2019.

 

LET OP: voor de CrisisConnect app (iOS, Android, Windows) is een andere privacy- en cookieverklaring van toepassing.

Dit is de privacy- en cookieverklaring van ConnectTools B.V., gevestigd in Middelharnis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59666838 (hierna: “ConnectTools”). ConnectTools is de aanbieder van verschillende softwareoplossingen voor crisismanagement, crisiscommunicatie en crisistraining. Indien u gebruik maakt van de website(s) van ConnectTools of de hiervoor genoemde softwareoplossingen (hierna: “Diensten”) kunnen er persoonsgegevens van u worden verwerkt.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. ConnectTools hecht veel belang aan uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, zoals hierna verder uiteen wordt gezet: 

 • het verlenen van toegang tot (onderdelen van) onze Diensten;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze Diensten;
 • het evalueren en verbeteren van onze Diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Soorten persoonsgegevens
Afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt, kunnen wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam of naam van uw organisatie
 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Technische gegevens, waaronder:
  • IP-adres
  • Cookie ID
  • Gebruikte apparaat
  • Besturingssysteem
  • Gebruikte internetbrowser

Account
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze Diensten heeft u een account nodig. U moet daarvoor informatie over uzelf opgeven (of dit wordt door de organisatie waarvoor u werkzaam bent gedaan). Met behulp van deze informatie maken wij een persoonlijke omgeving voor u aan. Hiervoor gebruiken wij de onderstaande gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam of naam van uw organisatie
 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)

Wij bewaren deze informatie zodat wij een persoonlijke omgeving aan u kunnen aanbieden waarin uw eigen instellingen en gegevens bewaard blijven. Daarnaast kunnen wij door het gebruik van accounts controleren wie er toegang hebben tot onze Diensten. U kunt uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt. Wij bewaren deze informatie totdat u (of de organisatie waarbinnen u werkzaam bent) het account opzegt.

Chatformulier
Via onze website(s) bieden wij ook chatformulieren aan. Met behulp van deze formulieren kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Indien u gebruik maakt van een chatformulier, verwerken wij alle informatie die u tijdens het chatgesprek aan ons verstrekt. Onze medewerkers kunnen om persoonlijke informatie (zoals uw naam, e-mailadres of bedrijfsnaam) vragen om u beter te kunnen helpen. Wij bewaren de opgegeven informatie totdat we zeker zijn dat u tevreden bent met onze reactie.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze Diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen doen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies
Bij onze Diensten wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand op uw computer, tablet en/of smartphone wordt opgeslagen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder “cookies” genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat deze derde partijen zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie hierover, zie de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
Via onze Diensten worden cookies gebruikt om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken en om de Diensten af te schermen voor onbevoegden (technische of functionele cookies). Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de Diensten goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er cookies worden gebruikt om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver.
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

App stores
Soms bieden wij onze Diensten aan als apps via zogeheten “app stores” (Google Play, Microsoft Store en de Apple App Store). Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze app stores verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy- en cookieverklaring te lezen van de aanbieder van de app store waarmee u onze apps heeft gedownload.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Diensten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om onze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:
ConnectTools
Westelijke Achterweg 37
3241 EH Middelharnis
info@crisisconnect.nl
085 130 5611