PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst
aangepast op 21 februari 2018.

CrisisConnect is een dienst van ConnectTools B.V. Via onze CrisisConnect app worden er persoonsgegevens verwerkt en cookies geplaatst. Als ConnectTools B.V. zijnde, respecteren wij de privacy van de gebruikers van onze app en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel verwerken overeenkomstig de afspraken (Verwerkersovereenkomst) die we met uw organisatie hebben gemaakt

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot onze app en het gebruikmaken hiervan;
  • het bieden van een inlogmogelijkheid in de Beheeromgeving (indien gemachtigd door Beheerder); 
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze app en het verbeteren en evalueren van onze app en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden: 

  • naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam);
  • organisatie;
  • e-mailadres;
  • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
  • IP-adres;
  • cookie ID voor het in stand houden van de sessie;
  • technische gegevens (het soort apparatuur, besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt.

Beheeromgeving

In de beheeromgeving (via https://cp.crisisconnect.nl) kunt u toegang krijgen tot een omgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Het kan dus ook zijn dat u zelfstandig besluit om meer persoonsgegevens te verwerken dan door ons aangegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Mocht u dit doen vanuit uw rol als verantwoordelijke, dan dient u ons hierover te contacteren zodat wij de privacy- en cookieverklaring in uw organisatieomgeving kunnen aanvullen. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zo zullen wij uw gegevens, noodzakelijk voor het registreren en inloggen in uw Beheeromgeving, en de gegevens die u in deze omgeving verwerkt bewaren totdat u uw account bij ons opzegt of uw overeenkomst met ons in het kader van onze dienstverlening wordt beëindigd. 

 Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze app kunnen wij persoonsgegevens, in overleg met de Beheerder, aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

In onze beheeromgeving wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan deze beheeromgeving naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen (Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Op onze beheeromgeving worden cookies gebruikt om de functionaliteiten van de beheeromgeving mogelijk te maken en om de beheeromgeving te beschermen (technische of functionele cookies). Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de beheeromgeving goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de beheeromgeving kunt bekijken en gebruiken.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Appstores 

Onze app is te downloaden via de appstores; Google Play, Microsoft Store en de App Store van Apple. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze appstores verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy- en cookieverklaring te lezen van de aanbieder van de appstore waarmee u onze CrisisConnect-app heeft gedownload.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om onze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw wettelijke rechten 

Indien u via onze app persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u uw beheerder een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar de beheerder van uw organisatie, of door telefonisch contact met uw beheerder op te nemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met uw beheerder.